著者 Kitaura Tsuyoshi/ Chikumi Hiroki/ Fujiwara Hiromitsu/ Okada Kensaku/ Hayabuchi Tatsuya/ Nakamoto Masaki/ Takata Miyako/ Yamasaki Akira/ Igishi Tadashi/ Burioka Naoto/ Shimizu Eiji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
57
4
発行日 2014-12
著者 Qian Weibin/ Hasegawa Junichi/ Tsuno Satoshi/ Endo Yusuke/ Matsuda Akiko/ Miura Norimasa/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
57
4
発行日 2014-12
著者 Matsumoto Hiromi/ Okuno Makoto/ Nakamura Tatsuhiko/ Yamamoto Kichizo/ Osaki Mari/ Hagino Hiroshi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
57
4
発行日 2014-12
著者 Mu Haosheng/ Otani Shinji/ Okamoto Mikizo/ Yokoyama Yae/ Tokushima Yasuko/ Onishi Kazunari/ Hosoda Takenobu/ Kurozawa Youichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
57
4
発行日 2014-12
著者 Ikeguchi Masahide/ Urushibara Shoichi/ Shimoda Ryugo/ Saito Hiroaki/ Wakatsuki Toshiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
57
4
発行日 2014-12
著者 Matsura Tatsuya/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
57
4
発行日 2014-12