著者 Baba Takashi/ Sasaki Yuji/ Hatta Shiro/ Hasegawa Jiro/ Yamasaki Atsushi/ Ishikura Ryoko/ Kakimaru Akiko/ Matsuura Kazuki/ Tamai Akihiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
47
4
発行日 2004-12
著者 Katayama Rie/ Ogura Yoshio/ Yamaga Nobuo/ Kimura Koji/ Uchida Kiyohisa/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
47
4
発行日 2004-12
著者 Terada Itoko/ Otani Akiko/ Hiramatsu Kimiko/ Matsuo Miyoko/ Ito Hisao/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
47
3
発行日 2004-09
著者 Matsuda Kazuyoshi/ Yoshioka Shin-ichi/ Takasu Junji/ Mitani Hideaki/ Kawahara Ryuzo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
47
3
発行日 2004-09
著者 Tamai Akihiko/ Hamamoto Junji/ Hasegawa Jiro/ Baba Takashi/ Hatta Shiro/ Sasaki Yuji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
47
3
発行日 2004-09
著者 Sasaki Keiko/ Tamai Akihiko/ Inoué Takao/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
47
2
発行日 2004-03
著者 Sumioka Isao/ Matsura Tatsuya/ Yamada Kazuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
47
2
発行日 2004-06
著者 Dirgahayu Paramasari/ Fukumoto Soji/ Tademoto Sayuri/ Hirai Kazumitsu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
47
1
発行日 2004-03
著者 Yamada Takeshi/ Ikuta Kazufumi/ Kawahara Ryuzo/ Sairenji Takeshi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
47
1
発行日 2004-03
著者 Tanji Yoshiyuki/ Ikeda Noriko/ Shibata Masami/ Kodani Isamu/ Tobashi Kazuhito/ Kidani Kazunori/ Otake Fumihiro/ Tanio Kazuhiko/ Ryoke Kazuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
4
発行日 2005-12
著者 Morizane Shuichi/ Toji Sumiyo/ Matsumoto Mayuko/ Miyagawa Ikuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
4
発行日 2005-12
著者 Miki Norio/ Nakao Hiroshi/ Hasegawa Jiro/ Baba Takashi/ Ishikura Ryoko/ Kakimaru Akiko/ Sakatani Keiko/ Yamasaki Atsushi/ Sasaki Yuji/ Tamai Akihiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
4
発行日 2005-12
著者 Tanio Kazuhiko/ Ryoke Kazuo/ Kodani Isamu/ Doi Rieko/ Tanji Yoshiyuki/ Tohashi Kazuhito/ Ikeda Takayuki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
3
発行日 2005-09
著者 Kuratate Itaru/ Osaki Mitsuhiko/ Ryoke Kazuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
3
発行日 2005-09
著者 Kumagami Takeshi/ Sasaki Yuji/ Yamasaki Atsushi/ Baba Takashi/ Hasegawa Jiro/ Matsuura Kazuki/ Tamai Akihiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
2
発行日 2005-06
著者 Hayashi Kazuhiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
2
発行日 2005-06
著者 Adachi Hiroshi/ Inagaki Yoshimi/ Okazaki Naoto/ Ishibe Yuichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
1
発行日 2005-03
著者 Kobayashi Naoto/ Hikita Katsuya/ Miyagawa Ikuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
1
発行日 2005-03
著者 Moritani Hisato/ Hasegawa Junichi/ Marumoto Akira/ Sano Akiko/ Miura Norimasa/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
1
発行日 2005-03
著者 Yoshioka Shizue/ Tatebe Shigeru/ Tokuyasu Naruo/ Taniguchi Kenjiro/ Ogami Yoshimi/ Yamamoto Osamu/ Ashida Keigo/ Gomyo Yoshihito/ Kondo Akira/ Tsujitani Shunichi/ Ikeguchi Masahide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
1
発行日 2005-03