著者 Tamura Takayuki/ Kodani Isamu/ Kidani Kazunori/ Takubo Kazuko/ Oki Miyuki/ Sakai Hiroatsu/ Amekawa Shigeki/ Doi Rieko/ Tanio Kazuhiko/ Ryoke Kazuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
2
発行日 2008-06
著者 Saito Hiroaki/ Fukumoto Yoji/ Osaki Tomohiro/ Yamada Yoshinori/ Fukuda Kenji/ Tatebe Shigeru/ Tsujitani Shunichi/ Ikeguchi Masahide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
2
発行日 2008-06
著者 Kishimoto Yosuke/ Yashima Kazuo/ Sano Akiko/ Koda Masaharu/ Mukoyama Tomoyuki/ Yanagidani Atsushi/ Udagawa Akihide/ Kawaguchi Koichiro/ Nomi Takahiro/ Kitamura Atsushi/ Fujii Yasuyoshi/ Tsutsumi Atsushi/ Takano Yuji/ Kitaoka Shuji/ Miura Norimasa/ Kitano Masayuki/ Maeda Naoto/ Hosoda Akihide/ Shiota Goshi/ Murawaki Yoshikazu/ Hasegawa Junichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
2
発行日 2008-06
著者 Hashimoto Yuki/ Taniguchi Miyako/ Kitaura Miki/ Nakamura Yuka/ Jinbo Daiki/ Urakami Katsuya/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
1
発行日 2008-03
著者 Nishimura Kengo/ Kanaoka Yasushi/ Harada Shingo/ Saiki Munehiro/ Marumoto Akira/ Nakamura Yoshinobu/ Nishimura Motonobu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
1
発行日 2008-03
著者 Nakamura Hiroshige/ Miyoshi Kenichiro/ Adachi Yoshin/ Fujioka Shinji/ Miwa Ken/ Taniguchi Yuji/ Kitamura Yukisato/ Hayashi Kazuhiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
1
発行日 2008-03
著者 Miyoshi Kenichiro/ Nakamura Hiroshige/ Miwa Ken/ Adachi Yoshin/ Fujioka Shinji/ Taniguchi Yuji/ Horie Yasushi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
1
発行日 2008-03
著者 Nakamura Hiroshige/ Haruki Tomohiro/ Adachi Yoshin/ Fujioka Shinji/ Miwa Ken/ Taniguchi Yuji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
3
発行日 2008-09
著者 Houri Daisuke/ Yoshioka Shin-ichi/ Matsumoto Kenji/ Amikawa Kunihiko/ Tanaka Satoru/ Nagata Naoki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
3
発行日 2008-09
著者 Takagi Yuzo/ Nakamura Hiroshige/ Miwa Ken/ Adachi Yoshin/ Fujioka Shinji/ Haruki Tomohiro/ Taniguchi Yuji/ Horie Yasushi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
3
発行日 2008-09
著者 Taniguchi Yuji/ Nakamura Hiroshige/ Haruki Tomohiro/ Fujioka Shinji/ Adachi Yoshin/ Miwa Ken/ Kamihira Satoshi/ Nishimura Kengo/ Nishimura Motonobu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
3
発行日 2008-09
著者 Yamaga Kensaku/ Minamizaki Takeshi/ Osaki Mari/ Shomori Kohei/ Ishiguro Naoko/ Yoshida Haruhiko/ Ito Hisao/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
3
発行日 2008-09
著者 Asai Yasumasa/ Fujita Ryosuke/ Nakayasu Hiroyuki/ Suzuki Kaori/ Kaneto Taizo/ Nakashima Kenji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
3
発行日 2008-09
著者 Hayashibara Masakazu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
1
発行日 2009-03
著者 Izawa Yukihiro/ Urakami Katsuya/ Kojima Tomoyuki/ Ohama Eisaku/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
1
発行日 2009-03
著者 Fukumoto Yoji/ Yamada Yoshinori/ Fukuda Kenji/ Saito Hiroaki/ Tatebe Shigeru/ Tsujitani Shunichi/ Ikeguchi Masahide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
1
発行日 2009-03
著者 Maeta Satoko/ Munemura Chishio/ Fukui Takeaki/ Ishida Chihiro/ Murawaki Yoshikazu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
1
発行日 2009-03
著者 Matsuura Haruyo/ Tomioku Asumi/ Kono Satoko/ Tademoto Sayuri/ Fukumoto Soji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
1
発行日 2009-03
著者 Ohtani Hideyuki/ Maeda Naoto/ Murawaki Yoshikazu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
1
発行日 2009-03
著者 Sakurai Yuko/ Saito Yoshiaki/ Nanba Eiji/ Yamamoto Toshiyuki/ Ohno Kousaku/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
1
発行日 2009-03